Hogaland

Bo ved Nordhavet

Gardsvik two people and a dog
Gardsvik, Haugesund. Two people and a dog climbing down to the sea
.

Gard i Skåre

Skåre og Gard er tilsammen Skåregard. Et skår er et avbrekk, et stykke og et flak av en større enhet. Skår er et skjær og her kan vi sette sammen Skjær og Gard til Skjærgard.

Skåre er samme ordet som skard, som scheer, som skerry. Londonbygningen The Shard er synliggjøringen, Stockholms skjærgård er idyllen, Out Skerries på Shetland er navneslektninger til Utsira utenfor Skåre. Utsira var del av Skåre skipreide. Gard er innaskjærs, Sira er utaskjærs. Nabonavnet i nord er Kvala som er Kvelle, der havet kvelver mot land, uhindret av skjærene. Syre på Karmøy er skjær.

Gard var utvalgt av Snorre. Gard var utvalgt av Harald Hårfagre. Gard var et forsterket navn i historien. Gard var senter i Skåre kommune og det gamle Skárestrand. Gard skiller seg ut som gårdsnavn i norrøn tid. Alminnelig navn på en gard er bø, som kommer av å bo.

Lokalhistorikerne bak Skåre bygdebøker skriver at navnet på Gard er Gardå, bestemt form. Dette er galt og sier ingenting om opphavet til navnet. Bøen Gard hadde en spesiell funksjon og den lå til en liten elv, Gardá. Den var del av vassdraget som i dag heter Kvala-vassdraget.

Gard fikk navnet som en forsterket og beskyttet bø. Navnet er ikke norrønt, men latinsk. Både keltere og germanere hadde utstrakt kontakt med romerhæren og tanken om et vern mot romerriket vokste seg inn i språkene. En garde beskyttet militært mot omverdenen. En sivil utgave var en innhegning, et vern om planter og buskap som skigard og steingard. Parsellmarkering med tilgjengelig stein er velkjent. Gard var en vaktpost ved nordenden av Karmsundet.

Årabrot

Gardá og Árabrot refererer til elven, åen, som løper ut ved Årabrot. Fra heilandskapet Byheiene renner en liten elv gjennom flere vannbasseng mot havet. Det er en åre som går gjennom landskapet, brøyter seg vei.

Tilsvarende navn og landskap finnes på Åkra, Karmøy, fra Tjøsvollvatnet og ut i havet.

Et braut er et ryddet løp, en vei, der elven finner sitt løp. Denne navnegivingen finner vi også på Bryne. Fra Frøylandsvannet går en elv, Bryná, som renner ut i Horpestadvatnet og til Orrevatnet. Elven kalles bare Ånå til daglig. Stedsnavnet Braut er i området i vår tid. Årabrot viser til en elvs vei i landskapet.

Arbroath - Årabrot

Der finnes to vesentlige Årabrotnavn. Det ene er nord for Haugesund i Norge, og det andre er nord for Dundee i Skottland. Begge stedene er i en strøm og vindkrets i Nordsjøen som har gitt god kontakt mellom vestkysten av Norge og østkysten av Skottland. Der har også vært god kontakt mellom Norge og øyrikene nord og vest for Skottland. De er Irland, Hebridene, Orknøyene, Shetland og Færøyene.

Årabrotnavnet er enten germansk eller gaelisk. Navnet kan også være en omforening av likelydende navn. På begge sider av Nordsjøen er navnet gitt til et elveutløp med et fruktbart oppland. En germansk utlegning av navnet er “veien der elven, åren, bryter ut i havet”. Et braut er en brøytning og brukes i vår tid om en vei på Island; Hringbraut. Á braut er i vei. Å’en brøyter. Åren brauter. Årabraut. Årabrot.

Jeg kan ikke gaelisk så jeg ser i Wikipedia om Arbroath og der forklares navnet som “river mouth”. Der er en kobling til Norge i artikkelen om Margaret, den norske dronningen av Skotland, men den er et blindspor for royalister.

“A Dictionary of British Place Names” forklarer Arbroath som ‘Mouth of the River Brothock’, den sydende elven, som i Sauda, Saudará, den sydende åen.

De to liknende Årabrot-navnene brukes om det samme fenomenet, en elvs vei ut i havet. Enten er dette tilfeldigheter, eller så er f.eks. Årabrot i Norge et gaelisk navn gitt av skotske innvandrere til Vestlandet i Norge. Der er likevel andre momenter.

Oppover dalen bak Arbroath er flere germanske stedsnavn. Har navnene kommet med sakserne fra England, eller med nordmenn som kom over havet, før eller etter utvandringen retning Island?

Friockheim

"The name 'Friockheim', literally translated, means 'Heather Home', with Friock being a derivative from the Gaelic 'fraoch' (heather) and 'heim' from the German for home. The word 'Friockheim' as a whole, is pronounced 'Free-come'."

Lyngølet i Skottland staves Fraoch.

Se de norske stedsnavnene Frakkagjerd, Frekkhaug.

På 1700-tallet utvandret flere skotter etter at England overtok styret med lover som brøt med gamle tradisjoner. Ved tømmerhandelen var der også skotter som slo seg ned på Vestlandet.

Garnisonen Gard

Gard ble sentralgard fordi der var rikt fiske og gode jaktmuligheter. Jordbruk i mindre utstrekning. Kvalavassdraget er moderne navn for Gardá, elven som gav fiske og fugleliv nok til å fø mange mennesker. Denne evnen til å fø mange var avgjørende for Gards posisjon som vaktpost for Karmsundet og flere nord-sør løp for reisende langs Vestlandet. Geirmund Heljarskin ble kalt konge av Rogaland/Hogaland. Han red med åtti hærmenn når han reiste rundt på Island. En slik styrke kunne finne næring på det forsterkede Gard med sin elv og sine jakt og fiskemuligheter.

Gard har hatt militære forutsetninger for å være vaktpost for Kongsgarden Avaldsnes. Herfra har man hatt full kontroll med skipsleden ut til Røvær og Utsira. Dermed har man kunnet sperre inngangen til Haugesundet, Karmsundet og Avaldsnes. Gard har også fungert som vaktpost for utsiden av Karmøy, slik at Visnes ikke ble en innfallsport mot Avaldsnes og kongsgården. Var det derfor Snorre påpekte dette svake punktet med Asbjørn Selsbanes gange over land?

En annen oppgave forlegningen ved Gard hadde var å vokte innlandsferden gjennom Førdesfjorden nord over Sveio og dermed til Ålfjorden og Bømlo. Fra Gard og gjennom Skáredalen kom man lett til Førre som stedet heter i dag. I nordøstlig retning kom man også til Ålfjorden. Dermed var veien kort og det var mulig å ha kontroll med Ålfjorden og Skjoldafjorden. Vindafjorden og Ølenfjorden har antagelig vært utenfor maktområdet for garnisonen på Gard. Disse militære oppgavene krevde et forsterket vern av Gard mot angrep fra sjøen. Hvordan har dette vernet artet seg for en angriper? En flåte trukket på land?

En slik militær funksjon åpner for å legge sjøkonger til Gard. Kanskje Gard også var base for kong Hálf og Hálfsrekkene? Eller Ravna-Floke?

Stone cross and grey clouds
Stone Cross and National Monument against the clouds.

Religiøse Gard

Gard har en religiøs fortid som hov og kirkested. Paven anbefalte misjonen å markere seg nær eller ved gamle hov. Her er reist tidlig steinkors. Senere kom kirkebygget.

Gard har rester av gamle steingraver satt etter keltisk skikk til havet og solnedgangen. Med de fjerne øyene flytende i synsranden passer Gard rett inn i keltisk mytologi. Til dette gravhauglandskapet er der reist et steinkors på en haug. Iro-keltisk kristenmisjon på 600-tallet foregikk i Gards kulturtilfang. Korshaugen kan være det konkrete beviset. Denne haugen, bakken rundt og strandkanten har alle tegn som skal til for et tingsted. Her har også vært germansk-norrønt hov. Den religiøse lagdelingen er fremdeles synlig.

Kirken som ble reist på 1100 tallet var korsformet og liten. Den ble reist av skotske steinmestere som også bygde Kinsarvik kirke og etterlot seg en modell som er på Bergen Museum i dag. Snorre så denne kirken og brukte den som referanse for Harald Hårfagres gravhaug. Nasjonalismen som reiste nasjonalmonumentet Haraldshaugen i 1872 forsynte seg av grunnmursteinene til kirken og bygde den nye Haraldshaugen. Hellen over kongen gikk vel og med til fyllmasse for begeistringen. Steinen er der, så hvorfor ikke bygge opp grunnmuren igjen for å hjelpe oss visuelt med å forestille oss hvilket sentralt område Gard har vært? Byggemodellen finnes også. Så hvorfor ikke reise en kirke etter den originale byggmodellen?

Skåre og Gard

Gard ligger i Skåre. Skåre er hele området der Haugesund by ligger i dag. Det utgjør en flate mellom havet og fjellene. Det ble kalt Skårdestrand. Skard innerst i Breidfjord på Island er en slik flate før fjellene. Navnelikheten og terrenglikheten er tilstede. Geirmund Heljarskin bodde på Skard. Tok han med seg navnet fra Skåre? Andre navn er Rossafjell, Skardstad og Håvås.

Gard har vært folkerikt før Svartedauden. Alle forutsetningene for folkevekst utgjorde et fruktbart landskap, et Hogaland.

Kvala

På Gard finnes Kvalanavnet i flere betydninger. Populært i dag er Kvalen som er et nes som kan minne om en stor kval. Kvalsvik er en liten vik nordenfor neset. Disse kan settes i betydning med dyret kval og kvalfangst. Lille Kvalsvik kan ikke ta imot stor kval. Åpningen er for trang. For at dette skal kunne rime må det være mindre kval som niser og kvalross. Et fjell på Gard heter i dag Hvalhest, som i Hvalhross. Når Kvalsvik er for trang for dyreflokker å dra inn i og manns minne ikke kan huske at det har skjedd før er det mulig å se på sørsiden av Kvalen og tenke seg at den neste viken, Gardsvik, kunne være en landingsplass for kval. Dermed har vi et viktig næringsgrunnlag for den store gården på Gard.

Seaswelling blue tones
Bluetone image, a small wave starting to crash.

Den andre betydningen av Kvala er maritim. Quale er avmerket på hollandske sjøkart og er en tydelig beskjed om at her kveller sjøen. Det er en opplysning om fare for sjøfarende som er ukjent med stedet. Et annet sted med lignende bruk av verb som stedsnavn er Kvelde ved Larvik der Numedals-Lågen kveiler seg i landskapet. Her ved havet sveller sjøen, et verb som brukes om flo i England når sjøen stamper mot land. Quelle på tysk er en kilde, mens verbet er å kvelve. Havstykket er den dag i dag tydelig mer værhardt enn lenger nord på Sletta. Havet kveller.

Kvalavåg på Karmøy er stedet der sjøen slår mot land, kveller, når båtene går ut fra Veavågen mot nord. Det er samme forholdet som når båter går nordover ut av Karmsundet. Der slår sjøen mot land og der ligger stedet Kvala.

Kvala var en gård under Gard som strakk seg innover til Hvalhest, Kvalahesten, og til Kvalvåg i Ålfjorden. Fra Vik til Våg.

Vår tids Gard

Her er gravhauger og steinreisinger. Utsiktspunkter der man kan se Bokn og Siggjo som var referansepunkt for seiling og maktdeling. Hårfagres grav skal ha blitt lagt slik at han hadde utsikt til begge fjellene. Snorre la sin dramahelt til hvile her fordi stedet var av betydning for Snorre og hans motiv. Denne politiske betydningen av stedet kan gå tapt for historien om vi ikke forstår hele Snorres motivasjon. Om Hårfagre virkelig ble gravlagt her har hans etterkommere valgt stedet for å ære minnet hans. Kanskje bodde kongen sine siste år på denne forsterkede bøen, med garde.

Small bronze age grave, Lighthouse
Small bronze age grave, Lighthouse.

Gard var hovedbøen i Skáre, et navn vi har latt skli ut mellom fingrene. Venter vi på at Hårfagre skal komme igjen? I mellomtiden reiser motiverte haugesundere en ny statue av Snorres gullkalv, i bronse.

Hvem andre kan ha bodd på Gard siden den var en gård for djerve folk? Geirmund Heljarskin er en mulig boende. Ravna-Floke en annen. Varin er allerede bekreftet.

Haugå og Gardå er nyere stedsnavn som var Haugard, høyden ved Gard. Det stemmer med terrenget. Denne nyere navneformen med bestemt form entall er ikke typisk for navnegiving. Det kan ha kommet av at Det opprinnelige Gardá fikk smitte over på Haugá men at den opprinnelige betydningen gikk tapt med forståelsen av Gardá.

Gard-å og Haug-å kan også være restuttale av Gardr og Haugr. Slik går det når historien seiler forbi og tidligere livskraftige steder blir isolert.

Haugesund kommune gav oss alle adgang gjennom turvegen langs Gardkysten, Skårestrand. Her går det an å forstå.