Hogaland

Bo ved Nordhavet


​Jødebrua på Fjon, Vigdarvatnet. Elvastein, ballaststein.
©Norkart

Om Jødebrua på Fjon, Sveio i Sunnhordland; Jydebrua

Bibelske forklaringer brukt på norske fenomen er kjent stoff. Jomfru Maria's synål og De Fem Dårlige Jomfruene er bautasteiner på Avaldsnes og Salhus. Eneste jødetilknytning på Fjon måtte være om danene er utvandrete jøder av Dan’s stamme og dermed fønikere. Daner kan ha kjempet mot andre vikinger om denne plassen som antagelig var en oppdemming av Vigdarvannet. Hvor kom elvasteinen fra? Sammen med veisteinen i Liareid ser det ut som handel med stein. Er det ballaststein?

Det mest fantastiske er om dette navnet viser til annet enn bibelhistorie og kryssing av Rødehavet. Er det kamp om handelsvare og oppdemming av vann med vannfallsrettigheter? Dersom Dans stamme fra Bibelen var fønikere seilte de i det minste til Cornwall i handelstrafikk. Spor i stein på Utsira og i Viksefjorden, steinfunn i Liareid, Førdespollen og her i Vigdarvannet knytter de lange linjene. Let videre!

Jødebrua i Sveio, inn til Vigdarvatnet, var det egentlig Jydebrua, Jyllenderbrua, evt demning eller ballastdump for tømmerfrakt til Jylland? Forsøkte de å stenge av Vigdarvatnet for å stabilisere, evt nytte det nordre utløpet. Der er også funnet en dolme.

Avaldsneskongene hadde tydelig kontakt med Danmark.

Artikkel i Vestavind er borte. Kanskje den finnes på forespørsel? | Danene som jødisk stamme

Gards og ættesoge for Sveio ved Simon Steinsbø

Bygdebok for Sveio forteller om 30 - 40 gravrøyser på gården Eilerås. På flyfoto ser dette ut som samme stein som damanlegget på Fjon. Hvilken retning har den blitt fraktet? Fra Eilerås eller til Eilerås? Til Fjon, eller fra Fjon?

Fire teorier i farten

1. Steinen er ballaststein fra skotske skuter som har hentet trevirke i Ålfjorden. Byen Arbroth i Skottland er sentral med likelydende Ǻrabrot som utposten. Dette forklarer også at jordsmonnet i Sveio er snaut ifølge bygdeboken. Skogen ble ikke svidd, den ble snauhogd og solgt til skottene. Alle gravene på Eilerås kan være skipsmannskap som døde av sykdom eller i kamp med sveibuen.

Gravlegging med røyser viser at kirken ikke har hatt noe med avgjørelsen å gjøre. Alderen på gravfeltet trenger ikke være eldre enn fra vårt år 1000 da røysgraver var kjent og rundstein var materialet for hånd.

Navnet Eilerås sikter til åsen over gravene med uhindret utsikt til Fjon og alle himmelretningene for en solkultforståelse av livssituasjonen. Eiler kan være heliar hellig og lys. Sankt Helliar er helgen fra omtrent 600-tallet og en stykkgodsbåt mellom Orknøyene og Skottland heter Helliar. Vi sitter igjen med Iljarås, HEljarås og HEljarvåg; Eltravåg?.

2. All steinen på Fjon kan være et arbeid for å demme opp Vigdarvatnet. Sveibuen har gått sammen om å flytte stein fra Eileråsvatnet som fra istiden har gitt denne type stein. Gravene kan forklares som en dugnad som har gått galt. Folk har gått gjennom isen og blitt gravlagt på stedet med steinen de arbeidet med. Der var ikke flere folk igjen i bygda og arbeidet på demningen ble forlatt.

3. Fra luften ser Fjondemningen ut som en levee, et dike, en dam, en stille krok tilsides for elveløpet. En slik innstramming er som en SU forgasserventuri som øker gjennomstrømmingen på vannet ned den korte Fjonelva.

4. Demningen på Fjon ble ferdig som ønsket og ingen døde av arbeidet. Da sitter vi igjen med 40 gravrøyser å forklare. Nordre del av Sveiovatnet viser navn fra norrøn gudetro med navn som Håvås og andre. Søre del av Vigdarvatnet viser en førgermansk religion, en keltisk inspirert, eventuelt en tidligere og østligere gruppes religion som har kommet vandrerutene opp Førdesfjorden, gått over land til Stakkestadvatnet og videre til Eilerås-området og slått seg ned der. Eileråsen/Helliaråsen var Solhaugen deres.

Let videre!

Vigdarvatnet og Halsnøy Kloster

Lesing av bygdebok gir at Kvalvåg, Apeland og Fjon var under Halsnøy Kloster. Eilerås hadde privat eie, men har sannsynlig vært del av eierpakken under klosteret. Fjon er oppført som krongods, men har sannsynligvis blitt overtatt av kongen ved reformasjonen. Fjon ligger ved utløpet av Vigdarvatnet og er viktig næringsmessig og eierstrategisk for Vigdarvatnet. Navnet Vigdarvatn kan komme av at hele vannet var i Halsnøy Klosters eie. De eide fra Ålfjorden og opp heimarkene inkludert Vigdarvatnet.

Steinrøysgravene er sannsynlig før-kristne med bautastein nevnt på Apeland. Dermed er steinene et interessant funn for munkene. Gravene kan ha fått munkene til å kalle vannet innvigd. Hva har munkene organisert ved jødebrua? Gjorde de alt steinarbeidet, eller var det utført før de kom? Det virker som om navnet kan ha kommet av religiøse grunner som at munkene drev virksomhet og lokalfolket lagde bibellignende historier.

Vigdarvatn Vettevatn

Sveio var norrønt hoff, et storhov.

Kirken ble bygd over Odins hov. Sveio har vært Odinssete av betydning.

Kunnskapsforlaget oversetter vette med det latinske spirit og overser germanske Wicht/Wight som i Isle of Wight.

Vigdarvatn som et viet vann er kulturblanding. Vann som i innsjø inneholder ikke noen kristen betydning. Bare keltisk og germansk.

Kristent vannsymbol er det rensende vannet, ikke animt, uten åndelige egenskaper, liv i seg selv. Kristne og jøder bruker vannet rensende symbolsk og fysisk. Natur og naturalisme gir iboende egenskaper som levende vesen. Ordet blir animistisk.

Vigdarvatn gikk gjennom en forandring. Det gikk fra å være saltvann til å bli ferskvann. Animasjonen gav navn.

Over hvilket tidsrom forandret Vigdarvatnet seg? Kotene viser at en nivåendring mellom land og hav har skjedd innenfor fem meter, sannsynlig mindre for å stenge havvannet ute. Spørsmålet blir å tidfeste når Vigdarvatnet gikk fra saltvann til ferskvann. Har jødebrua på Fjon vært et forsøk på å stenge havvannet ute? Ingeniørkunst i bronsealder? Ligger steinen i dag på det dypeste stedet i passasjen? Ble arbeidet fullført til spesifikasjonen å stenge havvannet fra varierende flom, flo og fjære? Vigdarvatnet var animert i bronsealderen? Det vekslet mellom saltvann og ferskvann og fikk navn etter iboende vetter, wichter. Kunnskapsforlaget må ta inn den germanske oversettelsen av vette. Den er engelsk wight og tysk wicht. Spirit er latin og har med pust og ånde å gjøre.

Vigdarvannet er Vettevatnet fordi det hadde iboende forandringskraft. Vannet var animert.